Postępowanie restrukturyzacyjne

Ustawa prawo restrukturyzacyjne reguluje kwestie dotyczące sposobu zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz określa skutki układu. W ustawie ustalono również zakres i sposób przeprowadzania działań sanacyjnych.


Z powyższego zakresu przedmiotowego ustawy wynika, ze prawo restrukturyzacyjne przeznaczone jest zarówno dla dłużników niewypłacalnych jak i zagrożonych niewypłacalnością. Przy czym jako dłużnika niewypłacalnego należy traktować przedsiębiorcę, który utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, iż wspomniana utrata zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych następuje, jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 3 miesiące.

Natomiast przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.

Trzeba mieć też świadomość, ze Sąd musi odmówić otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu
  może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe
  umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
  może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
 3. Postępowaniu układowym
  umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
  może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
 4. postępowaniu sanacyjnym
  umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
  może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne może dotyczyć:

 1. przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 2. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 3. wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 4. wspólników spółki partnerskiej.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z Doradcą Restrukturyzacyjnym Zuzanną Tatkowską: Kontakt.